با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، لطفا فایل ‌های ضبط شده جلسات را حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه دانلود و به فضای دخیره سازی ابری شخصی منتقل فرمائید

Welcome to BigBlueButton.

Greenlight is a simple front-end for your BigBlueButton open-source web conferencing server. You can create your own rooms to host sessions, or join others using a short and convenient link.

Watch our tutorial on using Greenlight

Greenlight Features

Personalized Rooms

Recording Management

Custom Designs

User Authentication

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.